Aktualności

7 lutego 2018
Trwa nabór na staże i praktyki w ramach projektu "Zawodowa współpraca"

Przypominamy, że trwa nabór na Pracodawców u których zorganizowane zostaną staże i praktyki zawodowe dla uczestników/czek projektu pn. „Zawodowa współpraca” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.
 
Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym, od dnia 27.06.2017 r. do czasu podpisania umów na organizację staży i praktyk dla wszystkich uczestników/czek projektu, którzy zadeklarowali chęć udziału w tej formie wsparcia.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie naboru.

Pliki do pobrania znajdują się tutaj.

Aktualności
Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe