Aktualności

17 listopada 2017
III nabór uczestników/uczestniczek projektu "Akademia rozwoju kompetencji"

Projekt pn. „Akademia rozwoju kompetencji” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ogłasza  się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Akademia rozwoju kompetencji”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych.

 

Celem głównym projektujest wzrost konkurencyjności na rynku pracy 200 osób dorosłych (w tym 50 kobiet) z własnej inicjatywy zgłaszających chęć kształcenia formalnego, w wyniku nabycia, podniesienia lub uzupełnienia kwalifikacji poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych i/lub kursach certyfikowanych, poprawa efektywności kształcenia ustawicznego prowadzonego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego poprzez doposażenie pracowni oraz podniesienie umiejętności 23 (3 K) nauczycieli/ek zawodu w wyniku udziału w kursach i szkoleniach  zawodowych.

Udział w projekcie jest bezpłatny.Uczestnicy/uczestniczki , którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do projektu będą uczestniczyć w formach wsparcia. Rozpoczęcie realizacji przewidzianych w projekcie form wsparcia planowane jest w drugiej połowie roku 2017. Kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane będą przez 3 semestry a następnie przeprowadzone zostaną egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej lub jesiennej.

Więcej informacji znajduje się TUTAJ.

Aktualności
Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe