Aktualności

8 lutego 2018
IV rekrutacja do projektu "Akademia rozwoju kompetencji"

Projekt pn. „Akademia rozwoju kompetencji” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ogłasza  się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Akademia rozwoju kompetencji”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Aktualności
Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe