12. Rekomendacje RIT

Dla Beneficjentów NIE BĘCĄCYCH SYGNATARIUSZAMI Porozumienia z dnia 6 marca 2015r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach RPO WSL 2014-2020 a składających projekty do realizacji na obszarze Subregionu Północnego Woj. Śląskiego, istnieje możliwość udzielenia tzw. Rekomendacji, dzięki której podczas oceny merytoryczno-strategicznej wniosku Beneficjent uzyskuje dodatkową ilość punktów.

Ilość punktów może być zróżnicowana, w zależności od rodzaju naboru. Szczegółowe informacje dotyczące punktacji opisane są każdorazowo w Regulaminie konkursu i zawartych w nim  kryteriach oceny zgodności ze Strategią ZIT/RIT - ogólnych dla podzdiałan EFRR i kryteriach oceny zgodnosci ze Strategią ZIT/RIT - dodatkowych punktowych dla poddziałań EFS. Regulamin konkursu jest załącznikiem do każdego ogłoszonego naboru z Europejskiego Funduszu Społecznego, zamieszczonego na stronach: www.rpo.slaskie.pl lub www.rpo-wup.katowice.pl ( w zależności od Instytucji Organizującej Konkurs )

 

Rekomendacje udzielane przez Komitet Sterujący RIT Subregionu Północnego

wzór Rekomendacji udzielanej przez Kmitet Sterujący RIT

 

Co należy zrobić aby uzyskać właściwą Rekomendację?

Beneficjenci, którzy chcą uzyskać Rekomendację zobowiązani są do złożenia wniosku/pisma pocztą lub osobiście:

 • w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, zaadresowanego na przewodniczącego Komitetu Sterującego RIT - Prezydenta Miasta Częstochowy

 

Informacje, które należy podać aby uzyskać Rekomendację:

 • nazwa wnioskodawcy
 • dane adresowe, telefon, e-mail
 • nr naboru wniosku, w ramach ktorego wnioskodawca zamierza  ubiegać się o dofinasowanie
 • tytuł projektu
 • całkowita wartość projektu
 • wysokość/poziom plaowanego dofinansowania (uwzględnienie ewentualnego poziomu pomocy publicznej)
 • cele oraz zakres rzeczowy projektu wraz z lokalizacją
 • przewidywany termin realizacji projektu
 • odniesienie do problemów w Strategi RIT Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
 • zakładane do osiągnięcia efekty w wyniku realizacji projektu
 • wskaźniki planowane do realizacji oraz ich szacunkowa wartość

 

Beneficjent otrzymuje odpowiedź ws. udzielenia lub nieudzielenia Rekomendacji na piśmie, w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku w kancelarii urzędu.

 

 

 

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe