12. Rekomendacje RIT

Dla Beneficjentów lub Wnioskodawców NIEBĘDĄCYCH SYGNATARIUSZAMI Porozumienia z dnia 6 marca 2015r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach RPO WSL 2014-2020 a składających projekty do realizacji na obszarze Subregionu Północnego Woj. Śląskiego, istnieje możliwość udzielenia tzw. Rekomendacji, dzięki której podczas oceny merytoryczno-strategicznej wniosku Beneficjent uzyskuje dodatkową ilość punktów.

Ilość punktów może być zróżnicowana, w zależności od rodzaju naboru. Szczegółowe informacje dotyczące punktacji opisane są każdorazowo w Regulaminie danego konkursu i zawartych w nim:

-  kryteriach oceny zgodności ze Strategią ZIT/RIT - ogólnych dla poddziałań EFRR

-  kryteriach oceny zgodności ze Strategią ZIT/RIT - dodatkowych punktowych dla poddziałań EFS

 Regulamin konkursu jest załącznikiem do każdego ogłoszonego naboru i dostępny jest na stronach:

-  www.rpo.slaskie.pl  - dla naborów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego-  www.rpo-wup.katowice.pl - dla naborów w ramach Wojewódzkiego Urzędu Pracy

 

Przykładowy wzór Rekomendacji udzielanej przez Komitet Sterujący RIT Subregionu Północnego

wzór Rekomendacji udzielanej przez Kmitet Sterujący RIT

 

Co należy zrobić aby uzyskać właściwą Rekomendację?

Beneficjenci lub Wnioskodawcy, którzy chcą uzyskać Rekomendację zobowiązani są do złożenia wniosku/pisma pocztą lub osobiście:

 • w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, zaadresowanego na Przewodniczącego Komitetu Sterującego RIT - Prezydenta Miasta Częstochowy

 

Informacje, które należy podać w pismie Beneficjenta/Wnioskodawcy aby uzyskać Rekomendację:

 • nazwa Beneficjenta lub Wnioskodawcy
 • dane adresowe, telefon, e-mail
 • nr naboru wniosku, w ramach ktorego Wnioskodawca zamierza  ubiegać się o dofinasowanie
 • tytuł projektu
 • całkowita wartość projektu
 • wysokość/poziom planowanego dofinansowania (uwzględnienie ewentualnego poziomu pomocy publicznej)
 • cele oraz zakres rzeczowy projektu wraz z lokalizacją
 • przewidywany termin realizacji projektu
 • odniesienie do problemów w Strategii RIT Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
 • zakładane do osiągnięcia efekty w wyniku realizacji projektu
 • wskaźniki planowane do realizacji oraz ich szacunkowa wartość

Beneficjent lub Wnioskodawca otrzymuje odpowiedź ws. udzielenia lub nieudzielenia Rekomendacji na piśmie, w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku w kancelarii urzędu.

Klauzula informacujna dla Benenficjentów, którzy są osobami fizycznymi.

Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe