REKRUTACJA

Projekt pn. „Uśmiechnięta szkoła” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt „Uśmiechnięta szkoła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet XI. Działanie  11.1. - Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie  11.1.4. - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

 

Celem projektu jest wzrost jakości oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami, przez poszerzenie oferty edukacyjnej szkół o zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, w tym zajęcia specjalistyczne, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych nauczycieli/nauczycielek pracujących na co dzień z uczniami/uczennicami z niepełnosprawnościami oraz doposażenie tych szkół w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Łącznie wsparciem zostanie objętych 189 uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym i 68 nauczycielek/nauczycieli pracujących z uczniami/uczennicami z niepełnosprawnościami
 

REKRUTACJA DO PROJEKTU PROWADZONA BĘDZIE W TERMINIE

OD 12 LUTEGO 2018 R. DO 27 LUTEGO 2018 r.


Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio u Koordynatorów/ek szkolnych, a także na stronie internetowej Wnioskodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl) oraz na stronach internetowych szkół objętych projektem.
Wyniki zostaną ogłoszone na tablicach informacyjnych szkół biorących udział w projekcie.
Zasady kwalifikacji uczestników/uczestniczek do projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej Wnioskodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl) oraz na stronach internetowych szkół objętych projektem.

KONTAKT:

Sylwia Siedlanowska - Koordynatorka Projektu
tel. 34 3707 476
ul. Śląska 11/13, pokój 305
ssiedlanowska@czestochowa.um.gov.pl