Uśmiechnięta Szkoła

Projekt pn. „Uśmiechnięta szkoła” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt „Uśmiechnięta szkoła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet XI. Działanie  11.1. - Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie  11.1.4. - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Celem projektu jest wzrost jakości oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami, przez poszerzenie oferty edukacyjnej szkół o zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, w tym zajęcia specjalistyczne, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych nauczycieli/nauczycielek pracujących na co dzień z uczniami/uczennicami z niepełnosprawnościami oraz doposażenie tych szkół w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Łącznie wsparciem zostanie objętych 189 uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym i 68 nauczycielek/nauczycieli pracujących z uczniami/uczennicami z niepełnosprawnościami

Projekt „Uśmiechnięta szkoła” będzie realizowany w okresie od 01.01.2018-31.12.2019 r. w 5 publicznych szkołach specjalnych w Częstochowie:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 (w tym SPS i Gim),

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5 (SPS i Gim) ,

Zespół Szkół Specjalnych nr23im. J.Korczaka (SPS24 i Gim25),

Zespół Szkół Specjalnych nr 28 (SPS i Gim),

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 (SPS45 i Gim27).

 

Całkowita wartość projektu to: 2 668 380,65 zł uwzględniając  90% dofinansowania (2 401 542,58 zł) przy 10% wkładzie własnym ( 266 838,07 zł)

 

KONTAKT:
tel. 34 3707 476
ul. Śląska 11/13, pokój 305