REKRUTACJA - II nabór

 


Projekt pn. „Zawodowa współpraca”jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Ogłasza  się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Zawodowa współpraca” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego- RIT.

 

Celem głównym projektujest wzrost konkurencyjności na rynku pracy absolwentów/ek 11 szkół zawodowych w tym 1 szkoły specjalnej w Częstochowie, poprzez udział uczniów/uczennic w doradztwie edukacyjno- zawodowym, kursach zawodowych, w tym certyfikowanych, zajęciach specjalistycznych oraz praktykach i stażach, a także poprawę efektywności kształcenia zawodowego poprzez doposażenie pracowni zawodu i zakupu pomocy dydaktycznych oraz udział nauczycieli/ek w studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach doskonalących.  

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.Uczniowie/uczennice i nauczyciele/ki, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do projektu, będą uczestniczyć w formach wsparcia w okresie roku szkolnego 2016/2017, 2017/2018oraz 2018/2019.

REKRUTACJA DO PROJEKTU BĘDZIE PROWADZONA W TERMINIE

OD 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU DO 11 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU.

 

Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio u Koordynatorów/ek szkolnych, a także na stronie internetowej www.fe.czestochowa.pl oraz na stronach internetowych szkół objętych projektem.

Wyniki zostaną ogłoszone na tablicach informacyjnych szkół biorących udział w projekcie.

Zasady kwalifikacji uczestników/uczestniczek do projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej oraz na stronach internetowych szkół objętych projektem.