STAŻE I PRAKTYKI

Projekt pn. „Zawodowa współpraca” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ogłasza się nabór na Pracodawców u których zorganizowane zostaną staże i praktyki zawodowe dla uczestników/czek projektu pn. „Zawodowa współpraca” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.
 
Nabór prowadzony będzie w dniach 12.06.2017 r . - 20.06.2017 r.

S
zczegółowe informacje znajdują się w regulaminie naboru.