Z nową pracą w lepszą przyszłość

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy

Działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Poddziałanie: 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT

 

Projekt realizowany we współpracy z organizacją pozarządową, w drodze powierzenia.

 

Projekt adresowany do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie lub biernych zawodowo z terenu Miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego.

 

Celem projektujest zwiększenie możliwości zatrudnienia w Częstochowie i Powiecie Częstochowskim.

W projekcie uczestniczyć będzie 150 (w tym 90 kobiet) osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

–        osoby niepełnosprawne,

–        osoby długotrwale bezrobotne,

–        osoby 50+,

–        osoby o niskich kwalifikacjach,

–        kobiety (w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka).

Bezrobotni zostaną objęci kompleksowym wsparciem poprzez podniesienie lub uzupełnienie ich kwalifikacji oraz nabywanie lub uzupełnianie ich doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, którego efektem będzie poprawa ich zdolności do zatrudnienia w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego.

 

W ramach Projektu zaplanowano doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, szkolenia/kursy przygotowujące do egzaminów certyfikowanych oraz podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe, szkolenia/kursy IT, staże zawodowe.

 

Termin realizacji projektu: 01.08.2017-31.07.2019

 

Projekt został powierzony Zleceniobiorcy:
Fundacja Dla Rozwoju, z siedzibą w Czestochowie przy Alei Kościuszki 13.
Konakt z Biurem Projektu: tel. 787-682-912, znowapracawlepszaprzyszlosc@gmail.com