Zawodowa współpraca

Projekt pn. „Zawodowa współpraca” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt „Zawodowa współpraca” realizowany jest przez Gminę Miasto Częstochowa.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Działanie  11.2- Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów poddziałanie  11.2.2.- Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.


Celem głównym jest wzrost konkurencyjności na rynku pracy 2212 absolwentów/ek z 11 szkół zawodowych, w tym  1 specjalnej, w Cz-wie, poprzez udział uczniów/uczennic w doradztwie edukacyjno-zawodowym, kursach zawodowych, w tym certyfikowanych, zajęciach specjalistycznych oraz praktykach i stażach, a także poprawę efektywności kształcenia zawodowego poprzez doposażenie pracowni zawodu i zakup pomocy dydaktycznych oraz udział 112 nauczycieli/ek w studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach doskonalących w okresie realizacji projektu.

Projekt „Zawodowa współpraca” zakłada konieczność zwiększenia współpracy szkół zawodowych z pracodawcami w celu lepszego dostosowania efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy. W odpowiedzi na te potrzeby zostaną podpisane listy intencyjne zakładające wspólne z pracodawcami opracowanie lub modyfikację efektów kształcenia.

Ponadto w ramach projektu zostaną zorganizowane staże i praktyki zawodowe u co najmniej 50 pracodawców dla dla 1150 uczniów/uczennic.

 

Wykaz szkół i zawodów w projekcie:

1)    Zespół Szkół im. Bolesława Prusa (ZSP): Technikum nr 11 (technik mechatronik, technik fototechnik, technik geodeta, technik elektronik); Zespół Szkół Zawodowych nr 9 (introligator, drukarz, monter elektronik);

2)    Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. Władysława Stanisława Reymonta (ZSPMR): Technikum nr 7 (technik przemysłu mody, technik organizacji reklamy, technik cyfrowych procesów graficznych, technik włókiennik, technik usług fryzjerskich); Zespół Szkół Zawodowych nr 5 (krawiec, tapicer, fryzjer);

3)    Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego (ZSTO): Technikum nr 6 (technik hotelarstwa, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich); Zespół Szkół Zawodowych nr 4 (fryzjer);

4)    Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego (ZSK): Technikum nr 2 (technik logistyk);

5)    Zespół Szkół Ekonomicznych (ZSE): Technikum nr 3 (technik ekonomista, technik handlowiec, technik obsługi turystycznej, technik spedytor);

6)    Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Curie- Skłodowskiej (ZSG): Technikum nr 8 (technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner); Zespół Szkół Zawodowych nr 6 (kucharz);

7)    Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (ZSME): Technikum nr 9 (technik mechanik, technik elektryk);

8)    Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych (ZSSB): Technikum nr 10 (technik pojazdów samochodowo- budowlanych, technik mechanik, technik elektroenergetyk transportu szynowego); Zespół Szkół Zawodowych nr 8 (mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych);

9)    Zespół Szkół Technicznych (ZST): Technikum nr 12 (technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik urządzeń sanitarnych); Zespół Szkół Zawodowych nr 8 (monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, dekarz);

10) Techniczne Zakłady Naukowe im. Gen. Władysława Sikorskiego (TZN): Technikum nr 5 (technik informatyk, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik mechanik, technik lotniczy);

11) Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej (ZSZS): Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych i Zespół Szkół Zawodowych nr 11 (krawiec, kucharz, tapicer).

 

Z w/w szkół w projekcie wezmą także udział:

  • Nauczyciele zawodu i pracownicy pedagogiczni szkół ponadgimnazjalnych i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, a także instruktorzy praktycznej nauki zawodu
  • 65 uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (niepełnosprawność ruchowa i umysłowa w stopniu lekkim i umiarkowanym, z wadami wzroku i słuchu, autyzmem i zespołem Aspergera)

 

 

Projekt jest realizowany do 31 sierpnia 2016r. do 31 lipca 2019r.

Wsparcie zostanie udzielone w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019.

 

Całkowita wartość projektu: 12 763 707,60 zł,  uwzględniając  95% dofinansowania (12 125522,22 zł) przy  5% wkładzie własnym (638 185,38 zł).

 

KONTAKT:

Aleksandra Bożek - Koordynatorka Projektu

tel. 34 3707 324

ul. Śląska 11/13, pokój 305