1. Aktualności

1 września 2017
PORZĄDEK OBRAD XLIV ZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
[zdjęcie aktualności]
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

zwołuję
 
na dzień 7 września (czwartek) 2017 roku o godz. 09.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

XLIV zwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWYz następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z obrad XLII i XLIII Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5.    Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6.    Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7.    Pytania radnych.
8.    Wystąpienia zaproszonych gości.
9.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2017 – 2033. (BR.5.XLIV.17)
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. (BR.6.XLIV.17)
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Częstochowy do realizacji projektu pn.: „Narzędzia i usługi służące do zainicjowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”- finansowanego ze środków CIVITAS 2020 Cleaner and better transport in cities SUMPS.(BR.7.XLIV.17)
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa, położonych w Częstochowie przy ul. Ekonomicznej.(BR.8.XLIV.17)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż miasto Częstochowa lub osoby fizyczne, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.(BR.9.XLIV.17)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu pn. „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Częstochowy na lata 2017-2022”.(BR.10.XLIV.17)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy na lata 2015 – 2017”.(BR.11.XLIV.17)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka stomatologiczna dla uczniów klas II szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy w zakresie zapobiegania próchnicy zębów na lata 2017 – 2021”.(BR.12.XLIV.17)
18.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy na lata 2013-2017”.(BR.13.XLIV.17)
19.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program korekcji wad postawy dla uczniów klas III,IV szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy na lata 2017-2021”.(BR.14.XLIV.17)
20.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego „Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej dla seniorów, mieszkańców miasta Częstochowy na lata 2013 - 2017”.(BR.15.XLIV.17)
21.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania cukrzycy typu II u mieszkańców miasta Częstochowy z zespołem metabolicznym na lata 2017-2021”.(BR.16.XLIV.17)
22.    Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry usytuowanego w Częstochowie przy Alei Kościuszki 1 (DH „SCHOTT”).(BR.1.XLIV.17)
23.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w Częstochowie.(BR.2.XLIV.17)
24.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w Częstochowie.(BR.3.XLIV.17)
25.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w Częstochowie.(BR.4.XLIV.17)
26.    Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy na temat planowanego remontu Alei Armii Krajowej ze szczególnym uwzględnieniem zakresu prac dotyczącego roślinności znajdującej się na obszarze inwestycji.
27.    Interpelacje radnych.
28.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
29.    Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy

(-)  Zdzisław Wolski

Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe